GIS

Här kan du se ett urval av våra uppdrag:

Digitalisering gång och cykelvägnät

I egenskap av underkonsulter till Norkonsult Astando AB har Regis digitaliserat GCM-nät till: Stockholm Stad, Värmdö kommun, Södertörnskommunerna, Motala kommun, Växjö kommun. Digitaliseringen görs enligt NVDBs generaliseringsregler.

På uppdrag av Malmö stad har vi digitaliserat deras gångvägnät.

Det digitaliserade nätet kan till exempel användas för navigering från dörr till dörr, analys av säkra skolvägar samt för drift och underhåll och vinterväghållning.

Inventering och inmätning av Gatuskyltar

På uppdrag av Gatukontoret, Malmö stad utför vi ett uppdrag som innebär inmätning av gatuskyltar. Malmö Stad har anlitat Blooms som fotograferat samtliga gatuvyer i Malmö. Via ett datorbaserat verktyg kopplat till Blooms har vi mätt in skyltarna ”på kontoret vid datorn” samt kodat skyltarna enligt transportstyrelsens kodförteckning för trafikskyltar. Därefter har underlaget laddats upp på ArcGis online och via collectorn har sedan komplettering skett i fält där man också fotograferat skylten. Efter kvalitetsgranskning leveras resultatet i två filformat; xls och map info.

Vi har också erfarenhet av att mäta in och registrera uppgifter om skyltar i fält där det inte finns fotograferade gatuvyer.

Inmätning och registrering av vatten och avlopp i Geosecma för ArcGis

Regis har till ett flertal kommuner gjort inmätning av VA (brunnar, serviser) i fält. Dessa har sedan lagts in i kommunens verksamhetssystem. Detta kan ske både på plats hos kund eller via uppkoppling. I andra fall ingår endast registrering i vårt uppdrag och då utgår man ifrån underlag som kommunen tillhandahåller.

Ajourhållning av kommunal mark 

I våra uppdrag bistår vi kommunen med att ajourhålla/komplettera befintliga skötselkartor i form av till exempel grönytor, vinterväghållning samt sopning. Förändringar/kompletteringar kan mätas in i fält eller om det finns underlag i form av relationsritning.

Digitalisering av detaljplaner

På uppdrag av Höganäs kommun digitaliserar vi detaljplaner. Arbetet utförs i Geosecmas modul för detaljplaner. Kommunens mål är att i ett senare skede läsa in samtliga detaljplaner i en bestämmelsedatabas som Esri håller på att utveckla.

Vi har även gjort liknande uppdrag till andra kommuner där arbetet bestått av georeferering av detaljplaner och digitalisering av planområdesgränser.

Kontakta oss

Christer Gustavsson   
070-616 09 59 

christer.gustavsson@regis.se

Elisabeth Bringsater
070-331 90 20
elisabeth.bringsater@regis.se